Úžitočné info

Montážne a skladovacie podmienky

Izolačné sklá vyrobené firmou WINDOW GLASS, s.r.o.
musia byť skladované podľa nižšie uvedených podmienok:

Umiestnenie tovaru:
Medzi jednotlivé sklá je nutné vkladať dištančné vložky, ktoré musia zamedziť vzájomnému plošnému dotyku skiel. Odporúčajú sa korkové preložky alebo iný pružný materiál. Preložky je nutné umiestniť do 5 cm od hrany, alebo rohov skla. Pri väčších formátoch je treba umiestniť  preložky aj uprostred plochy skla. Medzi rozdielne plochy veľkého izolačného skla je nutné vkladať zvisle min. dve lišty
Max. počet kusov izolačných skiel, ktoré je možné oprieť v jednom rade za sebou, je podľa plochy:

Manipulácia a preprava:
S izolačným sklom sa manipuluje a prepravuje sa vo zvislej polohe – umiestnené tak, aby nedošlo k plošnému styku vedľa seba stojacích izolačných skiel. Je potrebné vyvarovať sa nárazom na hrany skla.
Skladovanie izolačných skiel
Každý odberateľ izolačných skiel musí vytvoriť riadne skladovacie podmienky. (pokryté sklá, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako priame slnečné žiarenie, ľad, sneh, atď.) Polyuretán – vonkajšie tmelenie izolačných skiel - nie je odolné UV žiareniu, pod vplyvom priameho žiarenia hrozí urýchlené starnutie tmelu a tým zvýšené riziko unikanie plynu a prenikanie vlhkosti do medzisklenného priestoru. V dôsledku priameho slnečného žiarenia sa  zvýši aj termické pnutie, v dôsledku čoho môže dôjsť k prasknutiu izolačného skla.
Skladovanie izolačných skiel v zložení s „drôtosklom“:
tieto izolačné sklá musia byť skladované samostatne osobitne, aby nedochádzalo k veľkej koncentrácii tepla vplyvom použitej drôtenej vložky vo vnútri drôtoskla. Dovtedy, kým tieto izolačné sklá nie sú zamontované do okennej jednotky, nesmú byť dlhodobo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Ani počas prepravy, montáže, alebo skladovania.
http://www.windowglass.sk/info/montaz.jpgt – celková šírka drážky
b – šírka drážky pre zasklenie
e – hrúbka zasklievanej jednotky, hrúbka elementu
a1– hrúbka vrstvy tmelu alebo tesnenie
a2 – hrúbka vrstvy tmelu alebo tesnene
c – šírka zasklievacej lišty (u dreva min. 14 mm)
– výška drážky pre zasklenie
g – zapustenie zasklievacej jednotky (zhruba 2/3 hodnoty „h")
s – voľná plocha medzi dnom drážky a hranou tabule asi 1/3 hodnoty „h", min. 5 mm)
d – šírka zasklievanej lišty celkovo

Skladovanie jednoduchých, laminovaných, tepelne tvrdených a tepelne spevnených skiel:
Sklá musia byť skladované v suchom, krytom prostredí, chránené pred vplyvom poveternostných podmienok, ako priame slnečné žiarenie, ľad, sneh., Musia byť chránené pred mechanickým poškodením hrán a pod. Sklá sa ukladajú vždy na hranu a kolmo na základňu, pričom základňa je v miernom sklone 10-15 stupňov,  bezpečne rozdelené vymedzovacími podložkami. Obzvlášť otvorené hrany laminovaných skiel musia byť chránené proti korozívnymi, alebo chemicky aktívnymi látkami, napríklad nemôžu stať vo vode, atď.

Sklá po montáži na stavbe: